fbpx

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Voor een gedegen samenwerking hebben wij afspraken helder vastgelegd in onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze afspraken zijn via onderstaande link te downloaden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.pdf (144.58 KB)

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
BOUWKUNDIG BUREAU HAVERKAMP
TSJÛKEMARWEI 2 8521 NA ST.NICOLAASGA

TEL: 0513-432888
FAX: 0513-432843

VASTGESTELD 11-12-1998
NAAMSWIJZIGING DD: 01-06-2006

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

a. Deze voorwaarden ma­ken deel uit van alle door het Bouw­kundig Bureau Haverkamp : hierna Bo­uwkundig Bu­rea­u Haver­kamp­­, gedane aanbiedingen en offer­tes ongeacht de vorm waar­in dit wordt gedaan, en alle aange­gane over­eenkomsten.

b. Onder wederpartij in deze voorwaarden wordt verstaan iedere (rechts) persoon die met Bouwkundig Bu­reau Haverkamp een overeenkomst heeft afgesloten, respectie­velijk wenst af te sluiten.

c. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, al dan niet opge­nomen in algeme­ne voorwaarden van de wederparti­j maken geen deel uit van deze over­eenkomst en binden der­halve Bouwkundig Bureau Have­rkamp niet, tenzij Bouwkundig Bure­au Have­rkamp de (mede-)toepasse­lijkheid van deze voor­waar­den uitdruk­kelijk schrifte­lijk heeft aan­vaard.

 

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

a. Tenzij het tegen­deel uitdruk­kelijk en schrifte­lijk is bepaald, zijn alle door het Bouwkundig Bureau Haverkamp gedane aan­biedingen en offertes geheel vrijblijvend. Het Bouwkundig Bu­reau Haverkamp behoudt zich derhalve het recht voor om na een opdracht bevestiging of andere vorm van accepta­tie onver­wijld aan de wederpartij te kunnen mededelen dat de aanbie­ding of offerte wordt inge­trok­ken.

b. Alle offertes, hebben een door Bouwkundig Bureau Haverkamp vast te stellen geldigheidsduur.

c. Offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW.

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

a. De over­eenkomst tussen Bouwkundig Bureau Haverkamp en weder­partij komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Bouwkundig Burea­u Haverkamp blijkend uit haar schriftelijke of mondelinge beves­tiging of door het uitvoering geven aan de overeenkomst.

b. Toezeggingen, afspraken of overeenkomsten van ondergeschikten zijn niet rechtsgeldig.

 

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

a. Bouwkundig Bureau Haverkamp zal de overeenkomst uitvoe­ren naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vak­man­schap en -in voorkomend geval- volgens de in over­leg met de weder­partij schrifte­lijk vastge­leg­de afspraken en procedures.

b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeen­komst dit vereist, heeft Bouwkundig Bureau Haverkamp het recht bepaalde werk­zaamhe­den te laten verrichten door derden.

c. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bouwkundig Bureau Haverkamp de uitvoe­ring van die onderde­len die tot een volgende fase beho­ren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voora­fgegane fase schriftelijk heeft goedge­keurd.

 

ARTIKEL 5. MEDEWERKING WEDERPARTIJ

a. De wederpartij zorgt er voor dat steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegev­ens en inlichtin­gen worden ver­strekt. Dit geldt zowel voor die gegevens en inlichtin­gen waarvan door het Bouwkundig Bureau Haverkamp wordt aange­geven dat deze nood­zakelijk of nuttig zijn als voor die gegevens en inlich­tingen waarvan de we­derpartij rede­lijkerwijs behoort te be­grijpen dat deze noodza­kelijk of nuttig zijn voor het uit­voeren van de over­een­komst.

b. Indien de voor de uitvoe­ring van de overeen­komst benodigde gege­vens en/of inlichtingen niet tijdig aan Bouwkundig Bureau Haverkamp zijn verstrekt heeft Bouwkundig Bureau Haverkamp het recht de uit­voering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de ver­traging voort­vloeiende extra kosten volgens de gebruike­lij­ke tarieven aan de weder­par­tij in reke­ning te brengen.

c. Bouwkundig Bureau Haverkamp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:

• de niet tijdige verstrekking van de gegevens en/of in­lichtingen als bedoeld in lid a;
• de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrek­te gege­vens en/of inlich­tingen als bedoeld in lid a, gege­vens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

d. Indien op grond van een advies van Bouwkundig Bureau Haverkamp besloten wordt tot bouwen over te gaan, dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor eventueel beno­digde vergunnin­gen, ont­heffingen en beschik­kingen e.d..

 

Artikel 6. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een overeengekomen termijn voor de uitvoering geen fatale ter­mijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de we­derpartij het Bouwkundig Bureau Haverkamp derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

 

Artikel 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

a. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst door on­voorziene omstan­dig­he­den en met name omstandigheden die Bouwkundig Bureau Haverkamp bij het aangaan van de overeen­komst niet bekend waren, een behoorlijke nako­ming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeen­komst wijzigen en/of aanvul­len om een behoorlijke nakoming van de overeenkomst te waarborgen. Deze wijziging en/of aanvulling zal schrif­telijk worden vastgelegd.

b. De overeenkomst kan eveneens worden gewijzigd en/of aange­vuld in bijzonde­re opdracht van de weder­partij. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgege­ven, dan is het risico voor de juiste nakoming van deze wijzigin­gen en/of aanvullingen voor rekening van de wederpartij.

c. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst de uitvoering termijn beïnvloed, zal dat niet leiden tot enige aan­sprake­lijkheid voor Bouwkundig Bureau Haverkamp

d. De extra kosten ten gevolge van wijzigingen en/of aanvullingen van de oor­spron­kelijke overeenkomst, van welke aard ook, zullen de wederpar­tij als meerwerk in rekening worden ge­bracht. Deze meerkosten zullen evenwel niet in rekening worden gebracht als deze het gevolg zijn van wijziging en/of aanvulling noodza­ke­lijk geworden door omstandigheden die kunnen worden toegerekend aan Bouwkundig Bureau Haver­kamp

 

Artikel 8. GEHEIMHOUDING

a. Bouwkundig Bureau Haverkamp is gehouden redelijkerwijs voldoen­de voor­zorgsmaatregelen te nemen tot geheimhou­ding van alle op de op­dracht betrek­king hebbende gegevens en stukken waarvan hem of het vertrou­we­lijke karakter uitdrukke­lijk is medegedeeld of hij redelij­kerwijs het vertrouwe­lijk karakter dient te kennen.

b. Zolang de wederpartij een te zijnen behoeve door Bouwkundig Burea­u­ Haverkamp opge­maakt rapport niet open­baar heeft gemaakt, is het Bouwkundig Bu­reau Haverkamp niet toegestaan aan dit rapport door publicatie of anders­zins be­kendheid aan te geven, tenzij de op­drachtgever hiertoe toe­stem­ming verleent.

 

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMS­RECHTEN

a. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (geheimhouding) van deze voor­waarden blijven de rech­ten en bevoegdhe­den op grond van de Auteurs­wet berusten bij Bouwkundig Bureau Haverkamp evenals eventuele andere intellectuele eigen­doms­rechten.

b. Alle door Bouwkundig Bureau Haverkamp verstrekte stuk­ken, zoals rappor­ten, advie­zen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, calculaties, enz., zijn uitslui­tend bestemd om te worden ge­bruikt door de weder­parti­j en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bouwkundig Bureau Haverkamp worden ver­veel­vou­digd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

c. De in lid b bedoelde stukken blijven eigendom van Bouwkundig Bureau Haverkamp en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

d. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de we­derpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,- onverminderd het recht van Bouwkundig Bureau Haverkamp om aanspraak te maken op volledige schade vergoeding.

e. Bouwkundig Bureau Haverkamp behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

f. Met betrekking tot de stukken bedoeld in lid b vraagwoord Bouwkundig Bureau Haverkamp de wederpartij voor eventuele aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Met betrekking tot de door de wederpartij bij de overeenkomst voor de uitvoering van deze overeenkomst verstrekte stukken, met name tekeningen, schetsen, ontwerpen etc., vraagwoord de wederpartij Bouwkundig Bureau Haverkamp voor eventuele aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

a. De overeenkomst kan door Bouwkundig Bureau Haverkamp geheel of gedeelte­lijk worden ontbonden met onmiddellijke ingang zonder rechter­lijke tussenkomst middels een aangete­kend schrijven aan de wederpartij in de volgende gevallen:

• liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van de weder­parti­j;
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bouwkundig Bureau Haverkamp ter kennis geko­men omstandig­he­den, Bouwkundig Bureau Haverkamp goede grond geven te vre­zen dat de wederpartij niet aan zijn ver­plichtin­gen zal voldoen;
• indien Bouwkundig Bureau Haverkamp de wederpartij bij het slui­ten van de over­eenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nako­min­g en deze ze­kerheid uit­blijft dan wel onvol­doen­de is.

b. In de genoem­de gevallen is Bouwkundig Bureau Haverkamp bevoegd tot gedeeltelijke ontbinding als op moment van de ontbinding reeds presta­ties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht en door wederpartij zijn ontvan­gen. De ontbinding strekt zich dan uitsluitend uit tot dat gedeelte dat door Bouwkundig Bureau Haverkamp nog niet is uitge­voerd.

c. In de in lid a genoemde gevallen is Bouwkundig Bureau Haverkamp eveneens be­voegd de verdere uitvoe­ring van de overeenkomst voorlo­pig op te schor­ten.

d. De ten tijde van de (gedeeltelijke) ontbinding door Bouwkundig Bureau Haverkamp reeds gefactureerde bedragen, worden in afwijking van het bepaal­de in artikel 13, direct opeisbaar.

e. In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft Bouwkundig Bureau Haverkamp recht op vergoe­ding van de gemaakte kosten en de door de ontbin­ding ontstane schade.

 

Artikel 11. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN

a. Klachten over de verrichte (adviserings-)werkzaamheden dienen door de we­derpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betref­fen­de werk­zaam­heden schrif­telijk te worden gemeld aan Bouwkundig Bureau Haverkamp Geschiedt dit niet, dan worden de verrichte (advies)werk­zaamhe­den geacht te zijn een juiste en correcte uitvoering van de over­eenkomst.

b. Bouwkundig Bureau Haverkamp dient in staat te worden gesteld de in­gediende klachten te controleren en daarop te reageren.

c. Indien een klacht gegrond is zal Bouwkundig Bureau Haverkamp de advisering alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmid­dels voor de weder­partij zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij kenbaar en aanneme­lijk te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de advisering niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bouwkundig Bureau Haverkamp slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 (aansprakelijkheid) van deze voorwaarden.

d. Eventuele klachten omtrent de factuur worden door Bouwkundig Bureau Haverkamp slechts in behandeling genomen indien zij haar – recht­streeks – binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.

 

Artikel 12. HONORARIUM

a. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, waarbij het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelij­ke uurta­rieven van Bouwkundig Bureau Haverkamp, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

b. In afwijking van lid a kan door partijen een uitdrukkelijk schriftelijk vast honorarium worden afgespro­ken.

c. Honoraria zijn exclusief BTW.

 

Artikel 13. BETALING

a. Betaling dient à contant te geschieden, zonder verrekening en/of enige vorm van inhouding of korting, tenzij anders overeengekomen.

b. Indien een factuur is verstuurd dient deze binnen 30 dagen te zijn betaald door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de door Bouwkundig Bureau Haverkamp op de factuur aangegeven bank- of giro­num­mer.

c. Na het verstrijken van 30 dagen na de fac­tuurda­tum is de we­derpar­tij vanaf de vervaldatum over het opeisbare bedrag van rechtswege een onmiddel­lijk opeisba­re vertragingsrente verschul­digd van 1,5% per maand waarbij een gedee­lte van een maand als een gehele maand wordt be­schouwd.

d. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoe­ning in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al ver­meldt de wederpartij, dat de voldoe­ning betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14. INCASSOKOSTEN

a. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van Bouwkundig Bureau Haverkamp daaronder begrepen, die Bouwkundig Bureau Haverkamp moet maken ten gevolge van het niet nako­men van zijn verplichtin­gen door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij.

b. De buitengerechtelijke incassokosten van Bouwkundig Bureau Haverkamp worden vastge­steld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vorde­ring met een minimum van € 1.500,-

 

Artikel 15. OVERMACHT

a. Bouwkundig Bureau Haverkamp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandig­heid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshan­deling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn reke­ning komt. Hieronder worden onder meer de volgende buitenge­wone omstandighe­den volstaan, storm­schade en andere natuur­rampen, belem­me­ring door derden, belemmering in het vervoer (waaronder post- en telefoonverkeer) en trans­port, niet of niet tij­dige levering van zaken door leveran­ciers van Bouwkundig Bureau Haverkamp, belem­meren­de maatre­gelen of wettelij­ke voor­schriften van enige overheid of over­heid­sorgaan, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf, het opleggen van heffin­gen of andere overheids­maat­regelen, die een wijziging in feite­lijke om­standig­heden meebrengen.

b. De wederpartij kan in dergelijke gevallen geen recht op schade­vergoe­ding van welke aard of hoe ook genaamd doen gelden.

c. Bouwkundig Bureau Haverkamp is in deze of soortgelijke gevallen, een en ander ter beoordeling Bouwkundig Bureau Haverkamp, gerech­tigd de overeenkomst tot uitvoe­ring van diensten te ontbin­den of deze op te schor­ten, respectievelijke te wijzigen, totdat de buitenge­wone omstan­digheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 16. AANSPRAKELIJKHEID

a. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplich­tingen zal Bouwkundig Bureau Haverkamp overeenkomstig de verzeke­rings­voorwaar­den van haar aansprakelijkheidsverzekering over­gaan tot vergoeding van de schade.

b. De vergoeding van deze schade betreft uitsluitend de schade aan zaken alsmede de directe vermogens­schade zijnde de schade door aantasting van het vermogen die niet het gevolg is van schade aan personen of zaken.

c. Voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat omdat een van de uitslui­tin­gen van toepassing is, is Bouwkundig Bureau Haverkamp slecht­s aanspra­kelijk tot het bedrag van de factuur. Met name de schade tenge­volge van calculatie-fouten wordt uitgesloten in de verze­kerings­overeen­komst.

d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aan­sprake­lijk­heid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bouwkundig Bureau Haverkamp of zijn leidinggevende onder­geschik­ten.

 

Artikel 17. GESCHILBESLECHTING

a. Elk geschil tussen we­derparti­j en Bouwkundig Bureau Haverkamp zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Recht­bank te Leeu­warden. Bouwkundig Bureau Haverkamp blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaar­den voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

b. De wederpartij heeft het recht gedurende een maand nadat Bouwkundig Bureau Haverkamp zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroe­pen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoeg­de burgerlijke rechter.

 

Artikel 18. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Bouwkundig Bureau Haverkamp en de wederpar­tij is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Kostencalculator downloaden

Laat hieronder je gegevens achter en je ontvangt binnen enkele ogenblikken de kostencalculator in jouw mail.